Oddlužení v době COVIDu

1) Co mám dělat, když mi poklesly měsíční příjmy?
Informovat insolvenčního správce, a to nejlépe e-mailem na info@kancelarspravcu.com.

Pokud jste zaměstnancem, bude se Vaše měsíční srážka počítat z dosaženého čistého měsíčního příjmu. To znamená, že pokud klesne Váš příjem (např. z důvodu nemocenské, OČR apod.), klesne automaticky i srážka pro oddlužení.

Modelová situace: dlužníkovi s čistým měsíčním příjmem 17.000,- Kč, který má manželku a 2 děti, měsíčně zůstává k výplatě 13.376,- Kč. V případě poklesu příjmu na 13.000,- Kč čistého zůstává k výplatě dlužníkovi 12.044,- Kč.
Výpočet své srážky při poklesu příjmů si můžete spočítat zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Pokud jste OSVČ s povinností zasílat pravidelnou měsíční splátku a Váš příjem kvůli současným okolnostem krátkodobě výrazně klesl, pokuste se zaslat alespoň sníženou splátku. Zároveň nám prosím zašlete stručnou písemnou zprávu vysvětlující Vaši situaci, a to na e-mail info@kancelarspravcu.com. Umožní nám to podrobně popsat soudu Vaši situaci a předejít tak krokům směřujícím k případnému zrušení Vašeho oddlužení. Výše uvedené platí obdobně i pro dárce dlužníků.


2) Co mám dělat, když chci snížit splátku pro oddlužení?
Můžete požádat insolvenční soud o stanovení jiné výše měsíční splátky pro změnu poměrů, přičemž je nutno uvést:
   - opatření, která činíte k zachování a zvýšení svých příjmů a snížení svých závazků
   - konkrétní návrh měsíční splátky
   - jaká změna poměrů nastala.

Pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku do 31.5.2019, bylo by i tak nutné uhradit po schválení jiné výše měsíční splátky alespoň 50 % pohledávek nezajištěných věřitelů (§ 398, odst. 4 insolvenčního zákona ve znění do 31.5.2019).

Pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku po 1.6.2019 a jste zaměstnaneclze soud požádat o stanovení jiné výše měsíční splátky dle § 398, odst. 5 insolvenčního zákona, přičemž se podmínka min. 50 % plnění nezajištěným věřitelům neaplikuje.

Pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku po 1.6.2019 a jste OSVČlze soud požádat o stanovení jiné výše měsíční splátky dle § 398b, odst. 8 insolvenčního zákona, přičemž podmínka min. 50 % plnění nezajištěným věřitelům se neaplikuje.


3) Co mám dělat, když kvůli výpadkům příjmů vzniklých v důsledku pandemie COVID-19 nezvládnu uspokojit min. 30 % nezajištěných pohledávek (popř. 50 % v případě snížené měsíční splátky u dlužníků o jejichž úpadku rozhodl soud do 31.5.2019)?
Pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku do 31.5.2019, můžete dle § 415 insolvenčního zákona (ve znění do 31.5.2019) požádat insolvenční soud o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení; musíte však prokázat, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které jste nezavinil(i) a zároveň, že v konkursu by věřitelé nebyli uspokojeni ve vyšší míře (pokud máte oddlužení schváleno splátkovým kalendářem a současně vlastníte jakýkoliv majetek, ke splnění této podmínky nemůže dojít).

Pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku po 1.6.2019, pak je třeba insolvenčnímu soudu prokázat, že nižší než 30 % uspokojení věřitelů vzniklo v důsledků okolností, které jste nezavinili.


4) Co mám dělat, když chci pozastavit insolvenční řízení?
Pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku do 31.5.2019, není přerušení insolvenčního řízení nebo odklad splátek možný.

Pokud bylo rozhodnuto o Vašem úpadku po 1.6.2019, je možné žádat insolvenční soud dle § 412b insolvenčního zákona
o přerušení insolvenčního řízení, avšak:
   - přerušení je časově limitováno dobou jednoho roku
   - přerušit řízení nelze opakovaně
   - po dobu přerušení je dlužník povinen hradit zálohu na sníženou odměnu insolvenčního správce a na jeho hotové výdaje           (326,7 Kč pro jednotlivce a 490,05 Kč pro manžele - tato částka je účinná až po rozhodnutí insolvenčního soudu o                     přerušení insolvenčního řízení, nikoli po podání návrhu na přerušení!)


5) Nevím, kdy bylo rozhodnuto o mém úpadku a která pravidla se na mě aplikují.
Rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku a povolení oddlužení Vám bylo doručeno do vlastních rukou, v závěru usnesení najdete datum rozhodnutí. Popřípadě si můžete vyhledat rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku na stránkách isir.justice.cz (nachází se v oddílu A elektronického insolvenčního spisu).

Comments