AKTUALIZACE OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

K SITUACI S BANKOU SBERBANK CZ ZE DNE 10. 5. 2022


Insolvenční správce oznamuje účastníkům insolvenčních řízení, že dne 2. 5. 2022 a dne 6. 5. 2022 došlo k provedení výplat většiny pojištěných vkladů dříve vedených u SBERBANK CZ (zůstatků na účtech majetkových podstat) z Komerční banky v rámci fondu Garančního systému finančního trhu na nově zřízené účty majetkové podstaty vedené u MONETA Money Bank.

Insolvenční správce nyní na základě žádosti o doplnění od Komerční banky zpracovává další podklady k několika desítkám zbývajících pojištěných vkladů.

Insolvenční správce v této souvislosti upozorňuje, že v některých z těchto případů bude nezbytná součinnost od insolvenčních dlužníků.


________________________________________________________________________________________


AKTUALIZACE OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

K SITUACI S BANKOU SBERBANK CZ ZE DNE 3. 5. 2022


Insolvenční správce obdržel dne 3. 5. 2022 informaci z Komerční banky, že došlo k zahájení vyplácení vkladů na nové účty majetkové podstaty vedené u MONETA Money Bank. Dle sdělení Komerční banky by většina pojištěných vkladů měla být vyplacena nejpozději v průběhu příštího týdne.


________________________________________________________________________________________


AKTUALIZACE OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

K SITUACI S BANKOU SBERBANK CZ ZE DNE 13. 4. 2022


Dle informací zveřejněných Garančním systémem finančního trhu došlo dne 4. 4. 2022 k obnovení výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat u insolvenčních dlužníků v režimu oddlužení. Garanční systém se řídí stanoviskem Ministerstva financí a náhrady tedy budou vyplaceny k rukám insolvenčního správce.

Insolvenční správce podal osobně dne 6. 4. 2022 na pobočce Komerční banky, a.s., žádost o výplatu náhrad z vkladů u všech účtů majetkové podstaty. Insolvenční správce nyní vyčkává na vyplacení náhrad ze strany Komerční banky, a.s.


________________________________________________________________________________________


AKTUALIZACE OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

K SITUACI S BANKOU SBERBANK CZ ZE DNE 24. 3. 2022

POZASTAVENÍ VÝPLAT NÁHRADY VKLADŮ V ODDLUŽENÍ

Insolvenční správce tímto v návaznosti na svou aktualizaci ze dne 22. 3. 2022 oznamuje dlužníkům v oddlužení, že dle informace zveřejněné na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu ze dne 23. 3. 2022 došlo k pozastavení výplat náhrady vkladů v insolvenčním řízení v režimu oddlužení.

Na základě této informace insolvenční správce sděluje insolvenčním dlužníkům, že prozatím nebude zasílat informační dopis spolu s plnou mocí pro insolvenčního správce, neboť způsob realizace výplat těchto vkladů v současné době závisí na stanovisku Ministerstva financí k výkladu příslušných zákonných ustanovení.

Insolvenční správce celou situaci nadále bedlivě monitoruje a o dalším postupu bude informovat na svých internetových stránkách.

Za Kancelář správců v.o.s.

Ing. Michal Zámečník
Ing. Tomáš Kučera
Mgr. Monika Páralová


________________________________________________________________________________________AKTUALIZACE OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

K SITUACI S BANKOU SBERBANK CZ ZE DNE 22. 3. 2022

DŮLEŽITÉ!!!

Insolvenční správce tímto oznamuje dlužníkům v oddlužení, že podle zákona o bankách je možné finanční prostředky na účtech majetkové podstaty vyplatit z Garančního fondu pouze insolvenčním dlužníkům nebo osobě jednající za dlužníky na základě plné moci. Insolvenční dlužníci však podle insolvenčního zákona k těmto prostředkům nemají dispoziční oprávnění, neboť na účtu majetkové podstaty se nachází finanční prostředky pro věřitele a další pohledávky za majetkovou podstatou. Dlužníkovo nakládání s těmito prostředky by vedlo k porušení povinností vyplývající z insolvenčního zákona.

Důrazně vyzýváme všechny insolvenční dlužníky v oddlužení, aby NEŽÁDALI O VÝPLATU NÁHRAD finančních prostředků ze SBERBANK prostřednictvím Komerční banky na své soukromé účty ani hotovostně!

Insolvenční správce všem dlužníkům v oddlužení zašle v nejbližších dnech informační dopis spolu s plnou mocí pro insolvenčního správce. Tuto plnou moc co nejrychleji vyplňte, podepište, podpis nechte ověřit na poště se službou Czech POINT a obratem ji zašlete na adresu insolvenčního správce Kancelář správců v.o.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno. Insolvenční správce po obdržení plné moci zajistí přesun finančních prostředků na nový účet majetkové podstaty.

Dodáváme, že neposkytnutí součinnosti insolvenčnímu správci ohledně zaslání plné moci by mohlo vést ke zrušení oddlužení pro nepoctivý záměr dlužníka a nevynaložení veškerého úsilí, které je po dlužníkovi spravedlivé požadovat. Zpronevěra prostředků z účtu majetkové podstaty SBERBANK by nad rámec výše uvedeného mohla naplňovat také znaky trestného činu poškození věřitele.


Za Kancelář správců v.o.s.

Ing. Michal Zámečník
Ing. Tomáš Kučera
Mgr. Monika Páralová


________________________________________________________________________________________AKTUALIZACE OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

K SITUACI S BANKOU SBERBANK CZ ZE DNE 17. 3. 2022


Insolvenční správce tímto oznamuje dlužníkům a věřitelům ve všech insolvenčních řízeních, které spravuje insolvenční správce Kancelář správců v.o.s., že dokumentaci potřebnou k realizaci výplat z Garančního systému finančního trhu u bývalých účtů majetkové podstaty vedených u SBERBANK CZ předal zodpovědným osobám.

V současné době insolvenční správce očekává výplatu těchto prostředků prostřednictvím Komerční banky. Přesný termín těchto výplat ovšem prozatím nelze ze strany insolvenčního správce s jistotou určit.

Insolvenční správce dále oznamuje, že ve všech spravovaných oddluženích již došlo k založení nových účtů majetkové podstaty u společnosti MONETA Money Bank, a. s.

Dále došlo k informování plátců příjmů a insolvenčního soudu. V případě, že jste jako plátce příjmu insolvenčního dlužníka informaci neobdrželi a ani ji nedohledali zveřejněnou v příslušném insolvenčním rejstříku dlužníka, obraťte se prosím na naši e-mailovou adresu info@kancelarspravcu.com.

Zakládání nových účtů majetkové podstaty v konkursech je administrativně složitější. Insolvenční správce na tom intenzivně spolupracuje s MONETA Money Bank, a. s., v současné době je založen účet u více než poloviny těchto řízení.

Vyplácení peněžních prostředků insolvenčním věřitelům bude v oddlužení realizováno již v průběhu druhé poloviny března, pokud insolvenční správce v daném řízení obdrží srážku či jiný typ plnění od plátce příjmu na nový účet majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenční správce zároveň důrazně žádá všechny třetí osoby, které nejsou nijak účastny na insolvenčních řízeních, které spravuje Kancelář správců v.o.s., aby se neobracely s dotazy na výplatu jejich soukromých finančních prostředků z Garančního fondu v souvislosti s pádem banky SBERBANK CZ.

Insolvenční správce Kancelář správců v.o.s. nemá ve věci výplat Vašich finančních prostředků žádnou kompetenci. Pro úplnost dodáváme, že Kancelář správců v.o.s. není a ani v budoucnu nemůže být insolvenčním správcem banky SBERBANK CZ.


Za Kancelář správců v.o.s.

Ing. Michal Zámečník
Ing. Tomáš Kučera
Mgr. Monika Páralová
________________________________________________________________________________________
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

K SITUACI S BANKOU SBERBANK CZ ZE DNE 28. 2. 2022


Insolvenční správce tímto oznamuje účastníkům všech insolvenčních řízení, že v souvislosti se zahájením řízení o odebrání bankovní licence společnosti SBERBANK CZ, a. s., ze strany České Národní Banky byl insolvenční správce nucen ode dne 25. 2. 2022 pozastavit vyplácení veškerých prostředků z účtů majetkové podstaty, neboť to technicky není možné.


V této souvislosti insolvenční správce žádá všechny plátce příjmu, dárce a dlužníky, aby NEZASÍLALI žádné další prostředky na účty majetkové podstaty vedené u SBERBANK CZ, a.s., (účty mající bankovní kód /6800). Vklady na tyto účty by měly být v nejbližší době zablokovány předběžným opatřením České Národní Banky.


Insolvenční správce v současné době intenzivně pracuje na zřízení nových účtů majetkové podstaty u společnosti MONETA Money Bank, a. s., tak, aby insolvenční proces mohl pokračovat tak rychle, jak to bude možné. Nová čísla účtů majetkové podstaty sdělíme plátcům příjmu, dárcům i dlužníkům v řádu několika dní. Do té doby všechny zdvořile žádáme o deponování příslušných finančních prostředků. Oznámení rozešleme rovněž do insolvenčního rejstříku u všech insolvenčních řízení.

Insolvenční správce monitoruje situaci ohledně společnosti SBERBANK CZ, a. s., a bude žádat vyplacení všech prostředků, na které bude mít ze zákona nárok, od Garančního systému finančního trhu.

Společnosti SBERBANK CZ, a. s., byla držitelem bankovní licence od ČNB od roku 1997. Kancelář správců byla klientem SBERBANK CZ, a. s., několik let a spolupráce vždy fungovala bezproblémově. Tato situace, která je v prvopočátku zapříčiněná vojenským napadením Ukrajiny ze strany Ruské Federace, nás velice mrzí a za všechny způsobené komplikace se všem účastníkům řízení omlouváme.


Za Kancelář správců v.o.s.

Ing. Michal Zámečník
Ing. Tomáš Kučera
Mgr. Monika Páralová